Make your own free website on Tripod.com

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ระบบเครือข่ายคืออะไร

ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งอาจประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปใช้เพื่อแบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น
เครื่องพิมพ์CD-ROM เป็นต้น เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่ออาจใช้สายเคเบิ้ล ระบบโทรศัพท์
คลื่นวิทยุ ระบบดาวเทียม หรือ ลำแสงอินฟาเรด ระบบเครือข่ายโดยทั่วไปมี 3 แบบ ดังนี้

 1. Local Area Network (LAN) เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็ก ในพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก เช่นภายในห้อง สำนักงาน หรือ
  ในอาคาร
 2. Metropolitan Area Network (MAN) เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีขนาดทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้นกว่า LAN เช่นการเชื่อม
  ต่อระบบระหว่างองค์กรในอำเภอหรือจังหวัด ข้อมูลสามารถถูกส่งผ่านระหว่างเครือข่ายได้ โดยการเชื่อมต่อผ่าน ระบบโทรศัพท์
  สายโคแอกเชียลหรือระบบสื่อสารแบบไร้สาย
 3. Wide Area Networks (WANs) เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีขนาดทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าแบบ MAN เช่นการเชื่อม
  ต่อระบบเครือข่ายในระดับจังหวัดกับจังหวัด หรือระหว่างประเทศ มักเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้สายสัญญาณที่มีความเร็วสูงเพราะ
  ข้อมูลที่มักจะส่งเป็นข้อมูลจากเครือข่ายย่อยหลายๆส่วนถูกส่งผ่านไปยังเครือข่ายอื่นหรืออาจเป็นศูนย์แม่ข่าย

ลักษณะการต่อสาย ( LAN Topology )

ลักษณะการต่อสาย LAN หรือที่เรียกกันว่า topology โดยทั่วไปมี 3 แบบใหญ่ คือ

 1. แบบ STAR หรือเรียกว่าแบบดาว คือการต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อต่อที่เรียกว่า HUB การติดต่อระหว่างเครื่องจะใช้ HUB เป็นตัวกลาง
 2. แบบ BUS เป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับสายสัญาณหลักที่อยู่ตรงกลาง หรือ BUS การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องทำได้โดยตรงโดยผ่าน BUS
 3. แบบ RING เป็นการเชื่อมต่อแบบร้อยต่อกันเป็นวงผ่านทุกเครื่องในระบบจนครบ การส่งผ่านข้อมูลต่อกันเป็นวงกลมจากต้นทางไปจนถึงปลายทาง

ลักษณะการแบ่งการใช้สายสัญญาณ ( Media Access Control )

การเชื่อมต่อกันของเครื่องในระบบ นั้นเป็นการใช้สายสัญญาณที่ต่อเชื่อมถึงกันจึงจำเป็นต้องมีการแบ่งเวลาในการใช้ สายสัญญาณ ( Cable ) เพื่อส่งข้อมูล
เพื่อป้องกันการชนกันของข้อมูล โดทั่วไปมี 2 แบบดังนี้คือ

 1. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) ลักษณะการทำงานคือ เครื่องที่จะส่งข้อมูลจะคอย ฟัง (carrier
  Detection)
  ว่าสายว่างหรือไม่ ถ้าว่างก็จะส่งข้อมูลออกไปถึงยังผู้รับ ถ้ามีการชนกันก็จะมีการส่งซ้ำอีกครั้งจนกว่าจะสำเร็จ มีการทำงานที่ไม่ซับซ้อนแต่มีข้อเสียในกรณีที่มีเครื่องในเครือข่ายมากขึ้นจะทำให้การส่งข้อมูลทำได้ช้าลงและโอกาสการชนกันของข้อมูลมีมากขึ้น
 2. Token-passing การทำงานอาศัยการส่งผ่านรหัส Token ตามลำดับเมื่อเครื่องใดได้รับ Token มาถ้าต้องการส่งข้อมูลก็สามารถส่งต่อไปได้สิ้นสุดการส่งด้วย token ปิดท้าย หากไม่ต้องการส่งข้อมูลก็ให้ส่งผ่าน Token วิธีการนี้ทำให้การส่งผ่านข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสูง

มาตราฐานของ LAN

 1. Ethernet (IEEE 802.3) ใช้บน topology แบบ BUS และแบบ Star ใช้หลักการการส่งข้อมูลแบบ CSMA/CD ที่ความเร็ว
  10 Mbps หรือ 100 Mbps Fast Ethernet ( IEEE 802.3u ) ฮาร์ดแวร์ที่ใช้จะต้องรองรับแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสองแบบ สำหรับ
 2. การเดินสายสัญญาณมีดังนี้

  10Base2
  - Ethernet specification for thin coaxial cable, transmits signals at 10 Mbps (megabits per second)
  with a distance limit of 185 meters per segment.
  10Base5 - Ethernet specification for thick coaxial cable, transmits signals at 10 Mbps (megabits per second)
  with a distance limit of 500 meters per segment.
  10BaseF - Ethernet specification for fiber optic cable, transmits signals at 10 Mbps (megabits per second)
  with a distance limit of 2000 meters per segment.
  10BaseT - Ethernet specification for unshielded twisted pair cable (category 3, 4, or 5), transmits signals at
  10 Mbps (megabits per second) with a distance limit of 100 meters per segment.
  100BaseT - Ethernet specification for unshielded twisted pair cabling that is used to transmit data at 100
  Mbps (megabits per second) with a distance limit of 100 meters per segment.
  100BaseTX -Ethernet specification for unshielded twisted pair cabling that is used to transmit data at 1 Gbps
  (gigabits per second) with a distance limitation of 220 meters per segment.
  AUI Connector (Attachment Unit Interface) - A 15 pin connector found on Ethernet cards that can be used for
  attaching coaxial, fiber optic, or twisted pair cable.

 3. แบบ Arcnet ใช้การต่อสายแบบ star โดยใช้สายโคแอกเชียล เชื่อมต่อกับ HUB แบบArcnet อุปกรณ์ต่างๆราคาถูกกว่าแบบ Ethernet ใช้การทำงานแบบ token-passing แต่มีความเร็วที่ต่ำเพียง 2.5 Mbps จึงไม่เป็นที่นิยมใช้แล้ว
 4. แบบ Token-Ring (IEEE 802.5) พัฒนาขึ้นโดย IBM การเชื่อมต่อ(Topology) เป็นแบบ Ring ใช้การเชื่อมสายร้อยเป็นวงหรืออาจใช้การเชื่อมต่อโดยใช้ HUB ซึ่งเป็นแบบเฉพาะใช้ร่วมกับแบบอื่นไม่ได้ หรือเรียกว่า Media Access Unit (MAU) มีความเร็วในการส่งรับข้อมูล 4 Mbps และ 16 Mbps

ข้อควรระวัง NIC และ HUB ของแต่ละมาตราฐานจะใช้แทนกันไม่ได้